CHIROPRAXIE IN DE GEZONDHEIDSZORG

www.chiro-praxie.be
www.chiro-praxie.be
www.chiro-praxie.be

Chiropraxie is een kostenefficiënte behandelingsvorm voor lage rug- en nekpijn.

In het kader van de rationalisering van de middelen binnen de gezondheidszorg wordt toenemend belang gehecht aan kosteneffectiviteitstudies. Het UK BEAM trial team (United Kingdom back pain exercise and manipulation) toonde al in 2004 aan dat manipulatie als therapievorm bij lage rugpijn kostenefficiënter is dan de conventionele benadering. Een ander vergelijkend onderzoek in de Verenigde Staten bij 700.000 verzekerde patiënten met een extra polis voor chiropraxie en 1.000.000 verzekerde patiënten zonder polis voor chiropraxie toont duidelijk dat de systematische terugbetaling van chiropraxie bijdraagt tot een vermindering van de totale kosten in de gezondheidszorg. Specifiek in die studie constateerde men over een periode van vier jaar een daling van

28% van de kosten voor de behandeling van rugpijn, 41% minder hospitalisaties, 32% minder rugoperaties en ten slotte een daling van 37% van de kosten van medische beeldvorming.

Het Mercer Report (een samenwerking van de prestigieuze Harvard University en economen van Mercer Health and Benefits) concludeerde in 2009 dat implementatie van chiropraxie in de gezondheidszorg effectief en kostenbesparend is voor de behandeling van lage rugpijn en nekpijn, al dan niet met gerefereerde hoofdpijn.

 

In september 2006 publiceerde de Europese Commissie het Cost B13-rapport, waarin wordt bevestigd dat manipulatie van de wervelzuil moet worden overwogen als behandelingsvorm, zowel bij acute als bij chronische lage rugpijn.

CHIROPRAXIE : EEN EFFECTIEVE BEHANDELING

Chiropraxie is een effectieve behandelingsvorm voor lage rug- en nekpijn.

De overtuiging dat 9 op de 10 patiënten die de huisarts consulteren met lage rugpijn binnen de maand volledig pijnvrij zijn, heeft zeer lang standgehouden. Maar deze bewering klopt niet; dat werd in 1998 door Croft et al. bewezen. De auteurs stelden vast dat 90% van de patiënten inderdaad binnen de drie maanden stopt met het consulteren van de huisarts in verband met de klachten. Maar het merendeel van deze patiënten behield nog steeds ernstige klachten zonder dit aan hun huisarts te melden. Het onderzoek wijst bovendien uit dat slechts 25% van de patiënten na één jaar klachtenvrij bleek te zijn.

 

Ondertussen hebben diverse wetenschappelijke studies aangetoond dat chiropraxie een effectieve oplossing kan bieden in de behandeling van acute en chronische lage rug- en nekpijn. Al in 1998 concludeerden Croft et al. dat een vroegtijdige behandeling van rugpijn zowel de last van die klachten alsook de sociale, economische en medische implicaties ervan aanzienlijk kan verminderen. Dat is trouwens één van de redenen waarom de Belgische Vereniging van Chiropractors een nauwere samenwerking nastreeft tussen chiropractors en andere gezondheidswerkers om nek- en lage rugklachten op de meest efficiënte manier te behandelen.

Het British Medical Journal (BMJ) geeft tweemaal per jaar het toonaangevende tijdschrift Clinical Evidence (www.clinicalevidence.com) uit.

Daarin wordt de meest recente kennis samengevat inzake preventie en behandeling van een brede waaier van aandoeningen, gebaseerd op de meest strikte wetenschappelijke onderzoeksmethodes. Manipulatie van de wervelkolom, de therapie waarin chiropractors dé specialisten zijn, krijgt in de editie van december 2006 de hoogste (beneficial) of tweede hoogste (likely to be beneficial) score als behandeling voor lumbale discushernia’s, acute en chronische lage rugpijn, nekpijn en schouderpijn.

 

Een Cochrane-onderzoek uitgevoerd door Rubinstein et al. in 2011 komt tot de conclusie dat manipulatie van de wervelkolom even doeltreffend is als andere medische interventies op het verminderen van de pijn en het verbeteren van de beweeglijkheid bij patiënten met chronische lage rugpijn. In die meta-studie werden de data uit in totaal 26 zogenaamde randomized controlled trials op een systematische manier vergeleken en geanalyseerd.

 

Ten slotte is er nog de single blinded placebo controlled study van Senna et al. (augustus 2011) die duidelijk aantoont dat manipulatie van de ruggengraat een effectieve behandelingswijze is bij chronische lage rugpijn.

 

Verder zijn de auteurs van die studie van mening dat opvolgingsbehandelingen met manipulatie van de wervelkolom nuttig kunnen zijn om een langetermijneffect te bereiken.

SOCIO-ECONOMISCHE IMPACT

Chiropraxie verlicht de socio-economische impact van lage rugpijn.

 

Lage rugpijn is met ruim 1,5 miljoen patiënten de tweede meest voorkomende pijnklacht in België. De aandoening treft 88.000 beroepsactieven en geeft aanleiding tot een totaal van 5,7 miljoen ziektedagen op jaarbasis.

 

De rechtstreekse medische kosten voor de behandeling van lage rugpijn liggen tussen 81 en 167 miljoen euro. Dat vertegenwoordigt amper 10 tot 30% van de onrechtstreekse kosten voor de patiënt en de maatschappij.

De totale jaarlijkse kosten die terug te brengen zijn tot de aandoening ‘lage rugpijn’, bedragen in ons land naar schatting 270 miljoen tot 1,6 miljard euro (KCE-rapport vol. 48A: chronische lage rugpijn, 2006).

Systematische behandeling van lage rugpijn door de chiropractor kan daarom een belangrijke kostenbesparende factor betekenen in een land waar voortdurend naar kostenbesparingen gezocht wordt in de gezondheidssector.

UITDAGINGEN

Chiropraxie staat in België, zoals de onderzoekers Meeker en Haldeman in 2002 reeds stelden, op het kruispunt van alternatieve en conventionele geneeskunde. In 1999 werd de wet-Colla goedgekeurd om de vier populairste alternatieve geneeswijzen te erkennen. Bedoeling: de ernstige beoefenaars van de kwakzalvers onderscheiden. De wet bleef echter dode letter. Tot nu. Na veertien jaar heeft minister Onkelinx het initiatief genomen om de wet-Colla volledig ten uitvoer te brengen.

 

De regularisatie van de niet-conventionele geneeswijzen beslaat vier disciplines. Het is cruciaal ze elk apart te beschouwen, want op veel vlakken is elke vergelijking onmogelijk. Het chiropraxieberoep heeft ondertussen een duidelijke identiteit ontwikkeld en zich als een volwaardige therapie in de gezondheidszorg genesteld.

 

Zo is chiropraxie geëvolueerd naar een zekere legitimiteit binnen de conventionele gezondheidszorg, geruggensteund door wetenschappelijk onderzoek dat de effectiviteit van manipulatie bij de behandeling van rug- en nekklachten aantoont. In een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, is dat proces reeds ver gevorderd en zijn de opleidingscentra voor chiropraxie verbonden aan de universiteiten. De diensten van chiropractors worden er terugbetaald door verzekeringsinstanties of nationale gezondheidsdiensten.

 

Tevens wordt in die landen de expertise van de chiropractor met betrekking tot neuromusculoskeletale problemen en in het bijzonder rugproblemen niet langer ter discussie gesteld. Zo werd chiropraxie eind vorig jaar nog in Frankrijk in de eerstelijnszorg opgenomen. Helaas zijn er nog te veel landen – waaronder België – waar chiropraxie meewarig bekeken en als marginaal en alternatief bestempeld wordt.

 

Met zijn uitgebreide praktijkopleiding, bovenop de wetenschappelijke en medische vakken uit de basisopleiding, is de chiropractor de specialist binnen de gezondheidszorg met de grootste expertise wat de wervelkolom betreft.

Hij kan de werking van spieren en gewrichten, vooral ter hoogte van de wervelkolom, op de juiste plaatsen en op een zeer nauwkeurige manier voelbaar verbeteren.

 

Over de plaats van manipulatie in de behandeling van lage rugpijn wordt niet meer geredetwist. Toch staat chiropraxie in België nog voor een

grote, dubbele uitdaging:

  • als volwaardige medische specialiteit opgenomen worden in de eerstelijnszorg
  • de hardnekkige vooroordelen en misverstanden rond chiropraxie (ondanks de onomstootbare wetenschappelijke onderbouw) aanpakken en ontkrachten

De Belgische Vereniging van Chiropractors blijft met overtuiging aan de weg timmeren. Gesteund door een toenemende acceptatiegraad van de chiropraxie in de ons omringende landen ijvert de beroepsvereniging voor:

  • de erkenning van chiropraxie als een beroep in de eerstelijnsgezondheidszorg
  • de rechtstreekse toegang van de patiënt tot de chiropractor
  • de terugbetaling van de behandelingen door het RIZIV
  • het inrichten van een voltijdse universitaire opleiding, of tenminste de erkenning van de graad van ‘MSc Chiropractic’
  • het warm maken van meer jongeren voor het beroep van chiropractor

In het licht van de socio-economische impact, de effectiviteit van de behandeling, de kostenefficiëntie, de veiligheid, de tevredenheidsgraad van de patiënt, het opleidingsniveau van de chiropractor en de professionele organisatie van het beroep blijven er geen argumenten over om chiropraxie niet te implementeren in het Belgische gezondheidssysteem.

Belgische Vereniging van Chiropractors
Graaf Van Landaststraat 17 - 9700 Oudenaarde
+32 (0)9 221 76 58
ubc-bvc@chiropraxie.org
www.chiropraxie.org
Volg ons op facebook